فن آوری


نوع پیشرفتھ از باتری سرب-اسیدی است کھ دارای مزایایی TPPL است. اول از ھمھ این کھ باتری ھای AGM نسبت بھ فناوری از توانایی شارژ سریع برخوردار ھستند. TPPL ۲ بستھ بھ جریان و ولتاژ شارژ، می توان آنھا را در مدت زمان ۵ ساعت کاملا شارژ کرد. ۱۲ سال است، در حالی کھ طول عمر TPPL طول عمر باتری ھای معمولا ۵ تا ۶ سال می باشد. چنین شھرت یافتھ AGM باتری ھای است کھ اینھا بین ۸ تا ۱۰ سال خدمت می کنند. اگرچھ فناوری TPPL بھ اندازه فناوری لیتیوم یونی جم ع و جور نیست، اما می تواند تراکم بالای انرژی را فراھم نماید. AGM نسبت بھ فناوری TPPL باتری ھای از بھره وری انرژی بالاتری برخوردار ھستند. آنھا می توانند با کاھش نیاز بھ انرژی شناور بھ کاھش ۴۳ درصدی انرژی دست یابند. این باتری ھا می توانند در دماھای بالاتری کار کنند کھ این امر باعث کاھش ھزینھ ھای انرژی تھویھ ھوا نیز می شود.