۱. در باره ما


Dream Industries ایده ای را دنبال می کند کھ بھ ھمت آن اجازه

می دھد تا محصولات ملی جایگاه شایستھ خود را در بازار بین المللی بھ دست آورند.

این شرکت در سال ۲۰۱۹ تاسیس گردیده است. ما تلاش خود را بر توسعھ تولیدات ارمنستان و تامین کیفیت محصولات متمرکز کرده ایم. شرکت ما چند نمایھ است، کھ شامل تولیدات پزشکی با کیفیت بالا تا تولیدات صنعتی است. یکی از اولین محصولات این شرکت نوع ویژه ای از باتری تکنولوژیکی است کھ در منابع تغذیھ بدون وقفھ، نیروگاه ھای خورشیدی، سیستم ھای مخابراتی و سایر زمینھ ھا مورد استفاده قرار می گیرد. بھ ھمت اعتمادی کھ نسبت بھ شرکای ما وجود دارد و نیز حرفھ ای بودن متخصصان، محصولات ما با تعیین کیفیت ھای جدید در استانداردھا و پیگیری ھا بھ طور مداوم کامل تر می شوند. م ا تلاش می کنیم بازار ارمنستان را با محصولات با کیفیت بالا غنی کنیم و آن را از انواع محصولات بی کیفیت وارداتی پاک کنیم. ھدف ما این است کھ کالاھای داخلی را بھ سطح جدیدی ارتقاء ساخت » بدھیم، تا حمایت شایستھ و آبرومندانھ از رسالت تعریف داشتھ باشیم. « ارمنستان